Licence pro obchod a distribuce elektřiny

Systém řízení a způsob zajišťování kvality díla

Společnost má zaveden a uplatňuje systém řízení kvality, environmentální politiky, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém managementu byl certifikován v souladu s těmito mezinárodními normami:

Systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 Systému managementu BOZP - ČSN ISO 45001:2018
Trvalé zlepšování systému managementu jakosti je pro naši společnost předpokladem pro uplatnění se v náročném konkurenčním prostředí. Procesní přístup nám v současnosti napomáhá v řízení realizace staveb a dodržování jejich vysoké kvality. Růst významu životního prostředí v posledním desetiletí se stále intenzivněji promítá do podnikatelských aktivit naší společnosti. Přínos zavedení systému vidíme ve snižování energetické náročnosti, efektivním využití, volbě materiálů a v konečném důsledku i ve snižování nákladů za recyklace odpadů. Společnost REKO a.s. si je vědoma, že její aktivity mají významný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Proto se společnost zavázala řídit své činnosti tak, aby byly zajištěny bezpečné a zdravé podmínky pro všechny zaměstnance. Dále snižujeme rizika možného ohrožení bezpečnosti, dodržujeme bezpečnostní předpisy, řídíme lidské zdroje, zavádíme bezpečné pracovní postupy a jiné opatření na podporu ochrany a prospěšnosti BOZP.
Zobrazit certifikát Zobrazit certifikát Zobrazit certifikát

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Společnost REKO a.s. byla k 13. 5. 2005 zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 76 a násled. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo vnitra pro místní rozvoj.

Od 1. 7. 2006 vstoupil v platnost nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle kterého je nyní společnost REKO a.s. v seznamu kvalifikovaných dodavatelů evidována.

Politika integrovaného systému managementu

Společnost REKO a.s. realizuje stavební díla podle projektové dokumentace zadané investorem. Produkty společnosti jsou bytové objekty, objekty občanské vybavenosti, objekty pro podnikatelskou činnost a navazující terénní úpravy, napojení na inženýrské sítě apod.

Cílem společnosti je uspět na trhu se stavebními zakázkami. Vedení společnosti a všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi podmínek, za kterých je možno prosperity firmy dosáhnout. Cestou k dosažení prosperity je efektivní integrovaný systém managementu zahrnující strategii vedení společnosti a zajišťující realizaci kvalitních produktů (staveb) a trvale udržitelný rozvoj společnosti při zachování a/nebo zlepšování životního prostředí a při omezení bezpečnostních rizik pro pracovníky realizující produkty.

Přínosy vyplývající z efektivní funkce integrovaného systému managementu:

 • spokojenost zákazníků s kvalitou produktů i poskytovanými službami (zákazníci musí být přesvědčeni o solidnosti firmy, o tom, že jejich požadavky na jakost jsou a i nadále budou plněny)
 • soulad s právními požadavky, plánování rozvoje společnosti a jednotlivých zakázek s ohledem na minimalizování negativních vlivů na životní prostředí, trvalá péče o životní prostředí, dodržování pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti zaměstnanců, okolních obyvatel, ochranu vlastního i cizího majetku)
 • korektní vztahy k zainteresovaným stranám (dobrá spolupráce s dodavateli, plynulá komunikace s orgány místní správy a okolním obyvatelstvem)
 • efektivní procesy (plnění plánovaných ukazatelů, soustavný a plánovaný rozvoj, zvyšování produktivity práce s využitím nejmodernějších poznatků a metod řízení, snižování vlastních nákladů i nákladů na neshodné produkty, příprava a motivace pracovníků k iniciativě a efektivnosti, jejich zainteresovat na naplnění požadavků a cílů integrovaného systému managementu)
 • bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při plnění zadaných úkolů a jejich spokojenost

Hlavní zásady:

 • každé zakázce je věnována maximální pozornost od přezkoumání požadavků zákazníka po předání produktu
 • při realizaci zakázek jsou uplatňovány technologické postupy snižující riziko neshod /odchylek od požadavku zákazníka/ i za cenu vyšších nákladů nebo náročnějších postupů
 • při plánování a realizaci jsou respektovány požadavky všech platných zákonných předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technické požadavky na výrobky
 • výběr materiálů, postup jejich zpracování a likvidace odpadů respektuje zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
 • maximální pozornost je věnována pracovnímu prostředí a ochraně zaměstnanců při práci (zaměstnanci jsou vybaveni potřebným výrobním zařízením a osobními ochrannými prostředky)
 • vedoucí pracovníci aktivně vyhledávají možné zdroje znečištění, možná bezpečnostní rizika
 • rozvoj technického zázemí (zdrojů) je plánován a zajišťován s ohledem na kvalitu produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnou práci
 • jsou vytvořeny, plněny a kontrolovány plány snižující všechna rizika spojená s realizací produktů
 • předcházení neshodám a odchylkám (včetně neplnění požadavků zákonných předpisů) je preferováno před řešením již vzniklých neshod
 • zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s technologickými postupy, s možnými bezpečnostními riziky, s metodami vedoucími ke snížení dopadů činnosti společnosti na životní prostředí (systém školení zaměstnanců)
 • dodržování zásad integrovaného systému managementu je požadováno od spolupracujících firem

Politika integrovaného systému managementu spolu s celkovou strategií společnosti a její body jsou výchozím materiálem pro zpracování a vyhlašování konkrétních cílů a cílových hodnot. Vedení společnosti kontroluje jejich plnění a periodicky hodnotí efektivnost celého systému, plánuje a zajišťuje zdroje potřebné pro funkci integrovaného systému managementu (závazek vedení společnosti k zajišťování potřebných zdrojů).

Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Všichni zaměstnanci jsou povinni vykonávat přidělené činnosti v souladu se zásadami integrovaného systému managementu a jsou zainteresováni na vyhledávání aspektů a rizik, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu produktů, na životní prostředí nebo na bezpečnost jejich práce.

V Brně dne 15.10.2005
Jiří Studený - ředitel společnosti, Ing. Zdeněk Malík - představitel managementu